Dnia 25 maja 2018 roku w Polsce
zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z uwagi na fakt, że
przywiązujemy szczególną wagę do prawa ochrony prywatności, pragniemy Państwu
przekazać informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych.

I. Administrator danych osobowych.

Administrator
danych osobowych – “DREIER”
W.POŁACIK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: 42-200 Częstochowa
ul. Rocha 219B, NIP: 5732443952, REGON: 151624025, KRS: 0000203011, reprezentowana przez wspólnika: Wiesława Połacika
lub Ryszarda Bodanko.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
osobowych.

Dane osobowe
przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia
  działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania
  jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
 2. realizacji wykonania
  umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a w zakresie w jakim podanie
  danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, tj. art.
  6 ust. 1 pkt a RODO;
 3. wypełnienia
  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.
  1 pkt c RODO);
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń
  lub obronie przed roszczeniami – (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
  uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

III. Okres przechowywania
danych.

Dane
osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej roku od wykonania umowy,
chyba że w umowie strony postanowiły inaczej, a w przypadku danych podanych
fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres
umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowy przedłużony o okres
przedawnienia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i
przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

Dane mogą być przekazywane
pracownikom, osobom współpracującym, dostawcom systemów informatycznych i usług
IT, operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy oraz
organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

V.Profilowanie.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

VI. Uprawnienia
osób, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do: dostępu do
danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacje
dotyczące dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest
niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych, oznaczonych jako
fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Nie są Państwo zobowiązani do
ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
realizacji umowy i kontaktu z Państwem.

W przypadku niewyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych, w zakresie dobrowolności ich podania, prosimy o
wiadomość na adres: biuro@semoniera.com.

VIII. Pliki cookies
(„ciasteczka”).

W trakcie korzystania przez Państwa
ze strony internetowej https://dreier.com.pl/ automatyczne
gromadzone są Państwa dane takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki
i systemu operacyjnego. Dane są zbierane poprzez pliki cookies i system Google
Analytics (system analityki internetowej) oraz mogą być zapisywane w logach
serwera. Dostęp do informacji mają tylko Administrator danych osobowych oraz,
ze względów technicznych, zaufane podmioty, z których technologii korzystamy.

Zbierane dane wykorzystywane są do
prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, monitorowania stanu sesji oraz
statystyk wyświetleń Strony Internetowej. Pliki cookies sesyjne pozostają na
Państwa urządzeniach do czasu opuszczenia strony internetowej bądź wyłączenia
przeglądarki internetowej, a pliki cookies stałe do czasu określonego w
parametrach pliku bądź ręcznego usunięcia przez Państwa.

Pliki cookies można usunąć poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Państwa
przeglądarce internetowej. W celu zablokowania Google Analytics należy pobrać
dodatek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.