Dotacje UE

ZAKUP MINI-LINII DO KOLOROWANIA FARB

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Beneficjenta: “Dreier” W. Połacik Spółka Jawna

Wartość ogółem projektu: 290 579.35 zł
Wartość dofinansowania:  127 895.64 zł
WND-RPSL.01.02.04-00-E24/09-02

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Projekt : „Wzrost konkurencyjnej przewagi firmy DREIER poprzez zakup mini-linii do kolorowania farb i tynków

ZAKUP MINI-LINII DO KOLOROWANIA FARB

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na innowacje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Tytuł projektu: „Zintegrowana Platforma Informatyczna klasy B2B dla automatyzacji procesów biznesowych w obszarach produkcji i dystrybucji pomiędzy Firma Dreier Sp. J. i Partnerami”.

Nazwa beneficjenta : “DREIER” W.POŁACIK SPÓŁKA JAWNA
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-24-182/13-00
Wartość projektu : 229 500,00 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej : 160 650,00 zł

Okres realizacji: październik 2013 – czerwiec 2014

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Dreier Sp. J. i jej partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B (ZSI B2B). System winien uwzględniać specyfikę branży produkcji i dystrybucji (w tym eksportu) chemii budowlanej oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy Dreier Sp. J. i jej partnerami. System będzie obejmował cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli obszary zamówień, dostaw, realizacji i planowania produkcji w połączeniu z platformą sprzedaży i dystrybucji oraz obsługi formalną i biznesową procesu sprzedaży w specyficznym obszarze produkcji chemii budowlanej zarówno na zlecenie jak i masowej. Klienci (partnerzy) uzyskają możliwość bieżącego sprawdzania stanu realizacji zleceń i zamówień oraz elektronicznego raportowania stanu realizacji zleceń w produkcji i ich kosztów (np. e.faktury). Wnioskodawca osiągnie cel projektu poprzez wdrożenie ZSI B2B do zarządzania procesami zamawiania, sprzedaży, zarządzania produkcją, planowania produkcji, dystrybucji, rozliczania i analiz kosztów realizowanych zleceń.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

KONTAKT

tel.: +48 34 340 13 00

e-mail: biuro@dreier.com.pl

NASZ ADRES

Dreier Sp. z o.o.

ul. Św. Rocha 219B
42-200 Częstochowa

Dreier W.Połacik Spółka Jawna